Privacy in onze tandprothetische praktijk

Voor een goede mondzorg behandeling stellen wij van iedere patiënt een patiëntdossier samen. In dit dossier staan onze aantekeningen over de algemene toestand van het gebit, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en de verslagen van de onderzoeken die zijn gedaan. Ook worden nuttige gegevens opgenomen die elders (met verleende toestemming) zijn opgevraagd, bijvoorbeeld bij de huisarts. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier ook worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit doen we niet als u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft gemaakt. Wel worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

De gegevens kunnen wel door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt. Een beperkt aantal gegevens hebben we nodig voor de financiële administratie.

Beveiliging van de gegevens

De praktijk Peter Snoek zorgt ervoor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren gaan en niet in onbevoegde handen terecht komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens, die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard tot geheimhouding verplicht.

De algemene bewaartermijn van de gegevens is vijftien jaar. Het kan echter voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan zowel van ons als ook van u, als patiënt uitgaan. Stelt u prijs op bewaring van de gegevens, maar wilt u de gegevens voor anderen afschermen, dan kunt u ons daarom verzoeken en wij reageren binnen 14 dagen op uw verzoek. Wilt u dat uw patiëntengegevens (geheel of gedeeltelijk) worden verwijderd, dan doen wij dat binnen 3 maanden nadat u dit verzoek bij ons hebt ingediend. Alleen als die gegevens van aanmerkelijk belang zijn en een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt, zullen wij uw verzoek niet kunnen honoreren.

Als patiënt heeft u er recht op uw gegevens in te zien en u kunt om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Bent u, als patiënt van mening, dat de gegevens in het dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kunt u vragen deze te corrigeren, of u kunt een aanvullende verklaring aan het dossier toevoegen.

Praktijk Peter Snoek zal er alles aan doen om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Mocht u desondanks nog een klacht hierover hebben, dan bestaat de mogelijkheid dit bij de autoriteit persoonsgegevens te melden en daar tot het indienen van een klacht over te gaan.